SolidWorks Flow Simulation(流体仿真@@)中文学习教程@@大全@@
2012-09-12 13:22:42   由@@ pqcj上传@@    评论@@:0 点击@@:

文件类型@@:PDF文档@@

文件大小@@:26M

内容评分星级@@:★★★☆☆

浏览次数@@: (今日@@:,本周@@:,本月@@:

最新更新@@:2016-08-28 09:15:17

相关热词搜@@索@@@@:SolidWorks教程@@ SolidWorks


(如果教程@@不能下载请留言@@,我们会尽快修复下载地址@@@@)

SolidWorks Flow Simulation(流体仿真@@)中文学习资料大全共分为三个部份@@,分别为标准版的中文教程@@@@,C和针对@@CAITA的流体分析@@中文教程@@@@
目录@@ 
 第一阶段@@:球阀设计@@
 打开模型@@@@  ……………………………………………………………………………  1-1
创建@@  EFD.Lab  项目@@…………………………………………………………………  1-2
边界条件@@ ……………………………………………………………………………  1-5
定义@@工程目标@@  …………………………………………………………………………  1-7  
求解@@  ……………………………………………………………………………………  1  -   8 
监测求解@@过程@@………………………………………………………………………  …1-8  
调整模型@@透明度@@  ………………………………………………………………………1-10  
切面云图@@@@  ……………………………………………………………………………    1-10  
表面云图@@@@ ………………………………………………………………………………  1-11
等值图@@@@ ………………………………………………………………………………    1-12
流动迹线图@@@@  …………………………………………………………………………  1-13  
XY  图@@  ………………………………………………………………………………  1-15  
表面参数@@ ………………………………………………………………………………1-16  
分析@@球形部分中一个设计变化@@  ……………………………………………………… 1-16
复制项目@@@@  ……………………………………………………………………………  1-19  
分析@@  EFD.Lab  应用中的一个设计变化@@  …………………………………………… 1-19  
                                                            
第一阶段@@:耦合热交换@@
 
打开模型@@@@ ………………………………………………………………………………  2-1
准备模型@@@@  ……………………………………………………………………………  2-2
创建@@  EFD.Lab  项目@@  ………………………………………………………………… 2-3
定义@@风扇@@  ………………………………………………………………………………  2-6
定义@@边界条件@@@@  …………………………………………………………………………  2-8
定义@@热源@@@@  ………………………………………………………………………………  2-9
创建@@新材料@@  …………………………………………………………………………  2-10
定义@@固体材料@@@@  …………………………………………………………………………  2-10
定义@@工程目标@@  …………………………………………………………………………  2-11
  定义@@体积目标@@ …………………………………………………………………… 2-11
  定义@@表面目标@@ …………………………………………………………………… 2-13
  定义@@全局目标@@ …………………………………………………………………… 2-14
改变几何求解@@精度@@  …………………………………………………………………  2-15
求解@@  …………………………………………………………………………………  2-16
观察目标@@ ………………………………………………………………………………  2-16
流动迹线图@@@@  …………………………………………………………………………  2-17
切面云图@@@@  ……………………………………………………………………………  2-19
表面云图@@@@  ……………………………………………………………………………  2-22  8
                                               
第一阶段@@:多孔介质@@
 
打开模型@@@@  ………………………………………………………………………………  3-2
创建@@  EFD.Lab  项目@@  …………………………………………………………………  3-2
定义@@边界条件@@@@  …………………………………………………………………………  3-4
创建@@一个等向性@@的多孔介质@@@@  ………………………………………………………  3-5
定义@@多孔介质@@@@-等向性@@  ………………………………………………………  3-7
定义@@表面目标@@ ………………………………………………………………………… 3-7
定义@@方程目标@@  ………………………………………………………………………  3-8
求解@@  ……………………………………………………………………………………  3-9
观察目标@@ ……………………………………………………………………………… 3-10
流动迹线图@@@@  …………………………………………………………………………… 3-10
复制项目@@@@ ……………………………………………………………………………… 3-11
创建@@一个单向性@@的多孔介质@@@@  ………………………………………………………… 3-12
定义@@多孔介质@@@@-单向性@@  ……………………………………………………………… 3-12
比较等向性@@和单向性@@多孔介质@@@@  ……………………………………………………… 3-13
 
确定水力损失@@
 
模型@@描述@@  ……………………………………………………………………………  4-2
创建@@项目@@@@ ……………………………………………………………………………… 4-3
定义@@边界条件@@@@ ………………………………………………………………………… 4-7
定义@@表面目标@@ ………………………………………………………………………… 4-8
运行计算@@ ……………………………………………………………………………… 4-9
监测计算@@  ……………………………………………………………………………… 4-10
复制项目@@@@ ……………………………………………………………………………… 4-10
创建@@切面云图@@@@@@ ………………………………………………………………………… 4-11

参数列表使用@@@@  …………………………………………………………………………  4-14
创建@@全局目标@@ ………………………………………………………………………… 4-15
计算器使用@@@@  …………………………………………………………………………… 4-16
改变几何参数@@ ………………………………………………………………………… 4-18
 
圆柱体阻力系数@@
 
创建@@项目@@@@  …………………………………………………………………………… 5-2
定义@@  2D  流动平面@@  ………………………………………………………………… 5-6
定义@@全局目标@@  ……………………………………………………………………… 5-7
定义@@方程目标@@  ……………………………………………………………………… 5-7
复制项目@@@@并且创建@@一个新例子@@  …………………………………………………… 5-8
改变项目@@设置@@  ………………………………………………………………………  5-9
改变方程目标@@  ………………………………………………………………………  5-10
创建@@模板@@  …………………………………………………………………………… 5-10
以模板方式创建@@一个项目@@@@  ………………………………………………………… 5-11
求解@@一系列项目@@@@  …………………………………………………………………… 5-12
获取结果@@@@  …………………………………………………………………………… 5-12
 
热交换系数@@
 
打开模型@@@@  …………………………………………………………………………… 6-2  
创建@@项目@@@@  …………………………………………………………………………… 6-3
对称边界条件@@@@  ……………………………………………………………………… 6-5
定义@@流体子区域@@  …………………………………………………………………… 6-6  
定义@@边界条件@@@@  ……………………………………………………………………… 6-7
定义@@固体材料@@@@  ……………………………………………………………………… 6-10  
定义@@体积目标@@  ……………………………………………………………………… 6-11  
运行求解@@@@  …………………………………………………………………………… 6-11  
观察目标@@  …………………………………………………………………………… 6-12
创建@@切面云图@@@@@@  ……………………………………………………………………… 6-12
显示流动迹线图@@@@@@  …………………………………………………………………… 6-14
计算表面参数@@@@  ……………………………………………………………………… 6-16
计算热交换系数@@@@ …………………………………………………………………… 6-18
定义@@参数显示范围@@…………………………………………………………………  6-18
 
网格优化@@
 
问题描述@@  …………………………………………………………………………… 7-2  
模型@@定义@@@@  …………………………………………………………………………… 7-3  
定义@@项目@@@@  …………………………………………………………………………… 7-3  
边界条件@@  …………………………………………………………………………… 7-3  
手动设置最小网格间隙尺寸@@  ……………………………………………………… 7-7  
关闭自动网格定义@@@@  …………………………………………………………………  7-9  
使用@@ Local Intial Mesh  选项@@  …………………………………………………  7-10  
定义@@控制平面@@  ………………………………………………………………………  7-12  
再创建@@一个局部初始网格@@  …………………………………………………………  7-14  
 
EFD Zooming的应用@@
 
问题描述@@  …………………………………………………………………………… 8-1
两种使用@@@@  EFD.Lab  进行求解@@问题的方式@@  …………………………………………  8-3  
EFD Zooming  方法步骤@@  ……………………………………………………………  8-3  
EFD Zooming  第一阶段@@  ………………………………………………………  8-4  
EFD Zooming  项目@@第一阶段@@@@  …………………………………………………  8-4
EFD Zooming  第二阶段@@  ………………………………………………………  8-8  
EFD Zooming  项目@@第二阶段@@@@  …………………………………………………  8-8
改变散热器@@  ……………………………………………………………………  8-14
复制项目@@@@到存在的模型@@定义@@@@@@  …………………………………………………  8-14
局部初始化网格方法@@  ………………………………………………………………  8-15
使用@@局部初始化网格方法@@的@@  EFD.Lab  项目@@  (Sink No1)  …………………… 8-15
使用@@局部初始化网格方法@@的@@  EFD.Lab  项目@@  (Sink No2)  …………………… 8-18
结果@@  ………………………………………………………………………………… 8-18
 
纺织机械@@
 
问题描述@@ …………………………………………………………………………… 9-1
模型@@定义@@@@  …………………………………………………………………………… 9-2
定义@@项目@@@@  …………………………………………………………………………… 9-3
边界条件@@  …………………………………………………………………………… 9-3
定义@@旋转@@壁面@@  ……………………………………………………………………… 9-4
初始条件@@-旋转@@  …………………………………………………………………… 9-5
定义@@目标@@  …………………………………………………………………………… 9-6
结果@@-光滑表面@@  …………………………………………………………………… 9-7
显示粒子流和流动迹线@@  ……………………………………………………………  9-8
模拟粗糙旋转@@壁面@@  ………………………………………………………………… 9-10
改变壁面粗糙度@@  …………………………………………………………………… 9-10
结果@@-粗糙壁面@@  …………………………………………………………………… 9-11
圆形通道中的非牛顿流体流动@@
 
问题描述@@ ………………………………………………………………………………  10-1
模型@@定义@@@@  ………………………………………………………………………………  10-2
定义@@非牛顿流体@@  ……………………………………………………………………… 10-2
定义@@项目@@@@  ………………………………………………………………………………  10-2
边界条件@@  ………………………………………………………………………………  10-3
定义@@目标@@  …………………………………………………………………………  10-3
与流体水进行比较@@  …………………………………………………………………… 10-4
改变项目@@设置@@  ……………………………………………………………………  10-4
 
具有反射镜和屏幕的加热球@@
 
问题描述@@ …………………………………………………………………………… 11-1
模型@@结构@@  …………………………………………………………………………… 11-2
案例@@  1  ………………………………………………………………………………  11-3
定义@@项目@@@@  ……………………………………………………………………… 11-3
定义@@计算域@@  ……………………………………………………………………  11-3
调整自动网格设置@@  ……………………………………………………………  11-4
定义@@辐射表面@@  …………………………………………………………………  11-4
定义@@物体对于热辐射的可穿透性@@  …………………………………………… 11-5
热源@@和目标定义@@@@  ………………………………………………………………  11-5
案例@@  2  ……………………………………………………………………………… 11-6
改变辐射表面状况@@  ……………………………………………………………  11-6
定义@@全局目标@@  …………………………………………………………………  11-6
定义@@固体的初始条件@@@@  …………………………………………………………  11-6
案例@@  3   ………………………………………………………………………………  11-6
结果@@  ………………………………………………………………………………… 11-7
 
旋转@@叶轮@@
 
问题描述@@ ………………………………………………………………………………  12-1
模型@@定义@@@@  ………………………………………………………………………………  12-2
定义@@项目@@@@  ………………………………………………………………………………  12-2
边界条件@@  ………………………………………………………………………………  12-3
定义@@静止壁面@@  ……………………………………………………………………  12-4
叶轮效率@@  ………………………………………………………………………………  12-4
定义@@项目@@@@目标@@  …………………………………………………………………………  12-5
结果@@  ……………………………………………………………………………………  12-7
 
CPU 冷却器@@
 
问题描述@@ ………………………………………………………………………………  13-1
模型@@定义@@@@  ………………………………………………………………………………  13-2
定义@@项目@@@@  ………………………………………………………………………………  13-2
定义@@计算域@@  ……………………………………………………………………………  13-2
旋转@@区域@@  ………………………………………………………………………………  13-3
定义@@静止壁面@@  …………………………………………………………………………  13-5
固体材料@@  ………………………………………………………………………………  13-6
热源@@  ……………………………………………………………………………………  13-6
                                              
定义@@项目@@@@目标@@  …………………………………………………………………………  13-9
结果@@  ……………………………………………………………………………………  13-11  

上一篇@@:solidworks雪佛兰汽车教程@@@@(英文@@)
下一篇@@:Solidworks2010新功能视频@@

相关内容@@
  • SolidWorks CPU风扇建模教程@@@@

    SolidWorks CPU风扇建模教程@@@@